มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
แบบฟอร์มอื่น
 

 

 

 

 

 
 
 
 
แบบแจ้งรายชื่อเภสัชกรเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด_Ms.Word (77.00 k)
สภ.51_แบบตอบรับเป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด_Ms.Word (69.00 k)
 
สภ.50_แบบแจ้งรายชื่อเภสัชกร_แต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด.Pdf (112.79 k)
 
สภ.51_แบบตอบรับ_เป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด.pdf (82.67 k)
 
สภ.52_แบบสำรวจอัตรากำลังและความก้าวหน้าเภสัชกรภาครัฐ (166.42 k)
สภ.63_คำขอรับการรับรองการเข้าประชุม.doc (73.50 k)
 
สภ.63_คำขอรับการรับรองการเข้าประชุม.pdf (85.03 k)
สภ.64_คำขอรับการประเมินความรู้_หน่วยกิตรวมไม่ตามเกณฑ์.doc (71.00 k)
 
สภ.64_คำขอรับการประเมินความรู้_หน่วยกิตรวมไม่ตามเกณฑ์.pdf (89.58 k)
สภ.65_คำร้องขอรับเงินคืน.doc (118.58 k)
 
สภ.65_คำร้องขอรับเงินคืน.pdf (76.23 k)
สภ.66_คำขอรับการประเมินความรู้ฯ_โดยการทำข้อสอบกฎหมาย.doc (163.00 k)
 
สภ.66_คำขอรับการประเมินความรู้ฯ_โดยการทำข้อสอบกฎหมาย.pdf (95.03 k)
 
สภ.58_คำขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันหลัก CPE (79.33 k)
 
สภ.59_คำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย CPE (78.03 k)
 
สภ.67_คำขอรับการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตชดเชยฯ (129.22 k)
สส1._แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม_.doc  (37.96 k)
 
สส1._แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม_.PDF (129.41 k)
 
สภ.76 คำขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมสืบเนื่องการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ฯ_PDF (89.98 k)
สภ.76 คำขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมสืบเนื่องการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ฯ_Ms.Word (78.50 k)
สภ.80_แบบการแจ้งความประสงค์ติดต่อศูนย์ฯ.Doc (31.97 k)
 
สภ.80_แบบการแจ้งความประสงค์ติดต่อศูนย์ฯ.pdf (91.87 k)