1697 1053 1655 1600 1061 1241 1178 1234 1882 1862 1634 1566 1390 1148 1695 1535 1825 1339 1793 1697 1626 1374 1243 1486 1485 1336 1841 1320 1080 1662 1446 1203 1553 1607 1862 1797 1001 1310 1170 1106 1896 1991 1969 1039 1725 1604 1432 1572 1059 1093 1883 1830 1370 1889 1430 1515 1285 1980 1780 1250 1647 1431 1628 1993 1944 1054 1746 1761 1043 1328 1888 1757 1428 1869 1176 1590 1555 1267 1642 1210 1381 1494 1550 1460 1495 1155 1066 1678 1376 1156 1877 1514 1582 1477 1505 1964 1978 1513 1279 pharmacycouncil.org
   
แบบฟอร์มอื่น

 

 

 

 

 
 
แบบแจ้งรายชื่อเภสัชกรเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด_Ms.Word  (77.00 k)
สภ.51_แบบตอบรับเป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด_Ms.Word  (69.00 k)
สภ.50_แบบแจ้งรายชื่อเภสัชกร_แต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด.Pdf  (112.79 k)
สภ.51_แบบตอบรับ_เป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด.pdf  (82.67 k)
สภ.52_แบบสำรวจอัตรากำลังและความก้าวหน้าเภสัชกรภาครัฐ  (166.42 k)
สภ.63_คำขอรับการรับรองการเข้าประชุม.doc  (73.50 k)
สภ.63_คำขอรับการรับรองการเข้าประชุม.pdf  (85.03 k)
สภ.64_คำขอรับการประเมินความรู้_หน่วยกิตรวมไม่ตามเกณฑ์.doc  (71.00 k)
สภ.64_คำขอรับการประเมินความรู้_หน่วยกิตรวมไม่ตามเกณฑ์.pdf  (89.58 k)
สภ.65_คำร้องขอรับเงินคืน.doc  (118.58 k)
สภ.65_คำร้องขอรับเงินคืน.pdf  (76.23 k)
สภ.66_คำขอรับการประเมินความรู้ฯ_โดยการทำข้อสอบกฎหมาย.doc  (163.00 k)
สภ.66_คำขอรับการประเมินความรู้ฯ_โดยการทำข้อสอบกฎหมาย.pdf  (95.03 k)
สภ.58_คำขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันหลัก CPE  (79.33 k)
สภ.59_คำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย CPE  (78.03 k)
สภ.67_คำขอรับการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตชดเชยฯ  (129.22 k)
สส1._แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม_.doc  (37.96 k)
สส1._แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม_.PDF  (129.41 k)
สภ.76 คำขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมสืบเนื่องการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ฯ_PDF  (89.98 k)
สภ.76 คำขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมสืบเนื่องการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ฯ_Ms.Word  (78.50 k)
สภ.80_แบบการแจ้งความประสงค์ติดต่อศูนย์ฯ.Doc  (31.97 k)
สภ.80_แบบการแจ้งความประสงค์ติดต่อศูนย์ฯ.pdf  (91.87 k)