แบบฟอร์มอื่น

 

 

 

 

 
 
แบบแจ้งรายชื่อเภสัชกรเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด_Ms.Word  (77.00 k)
สภ.51_แบบตอบรับเป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด_Ms.Word  (69.00 k)
สภ.50_แบบแจ้งรายชื่อเภสัชกร_แต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด.Pdf  (112.79 k)
สภ.51_แบบตอบรับ_เป็นผู้แทนสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด.pdf  (82.67 k)
สภ.52_แบบสำรวจอัตรากำลังและความก้าวหน้าเภสัชกรภาครัฐ  (166.42 k)
สภ.63_คำขอรับการรับรองการเข้าประชุม.doc  (73.50 k)
สภ.63_คำขอรับการรับรองการเข้าประชุม.pdf  (85.03 k)
สภ.64_คำขอรับการประเมินความรู้_หน่วยกิตรวมไม่ตามเกณฑ์.doc  (71.00 k)
สภ.64_คำขอรับการประเมินความรู้_หน่วยกิตรวมไม่ตามเกณฑ์.pdf  (89.58 k)
สภ.65_คำร้องขอรับเงินคืน.doc  (118.58 k)
สภ.65_คำร้องขอรับเงินคืน.pdf  (76.23 k)
สภ.66_คำขอรับการประเมินความรู้ฯ_โดยการทำข้อสอบกฎหมาย.doc  (163.00 k)
สภ.66_คำขอรับการประเมินความรู้ฯ_โดยการทำข้อสอบกฎหมาย.pdf  (95.03 k)
สภ.58_คำขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันหลัก CPE  (79.33 k)
สภ.59_คำขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานในเครือข่าย CPE  (78.03 k)
สภ.67_คำขอรับการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเก็บหน่วยกิตชดเชยฯ  (129.22 k)
สส1._แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม_.doc  (37.96 k)
สส1._แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม_.PDF  (129.41 k)
สภ.76 คำขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมสืบเนื่องการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ฯ_PDF  (89.98 k)
สภ.76 คำขอรับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมสืบเนื่องการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ฯ_Ms.Word  (78.50 k)
สภ.80_แบบการแจ้งความประสงค์ติดต่อศูนย์ฯ.Doc  (31.97 k)
สภ.80_แบบการแจ้งความประสงค์ติดต่อศูนย์ฯ.pdf  (91.87 k)