มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่จะหมดอายุในปี 2565 ผ่านระบบ E-service
 

 

 การต่ออายุใบอนุญาตฯ ฉบับที่จะหมดอายุในปี 2565

 

ข่าวแจ้งสมาชิก จากสำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

 

              สมาชิกที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยสามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ (ล่วงหน้าภายใน 180 วันนับจากวันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ)

การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯ มีอายุ 

 

ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

ให้ใชัรหัสผ่านที่ได้รับจากสภาเภสัชกรรม Login

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

เพื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-service

Link : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice

วิธีการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-service
ตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้

 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 0 2591 9992-5 กด 1