การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่จะหมดอายุในปี 2564 ผ่านระบบ E-service
 

 

 การต่ออายุใบอนุญาตฯ ฉบับที่จะหมดอายุในปี 2564

 

ข่าวแจ้งสมาชิก จากสำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

 

              สมาชิกที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แบบมีเงื่อนไขฉบับที่ 1 อายุ 1 ปี และมีผลการสอบ ตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจะมีมติให้ขึ้นทะเบียนฯ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แบบมีเงื่อนไข ฉบับที่ 2 อายุ 4 ปี ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2564 โดยสามารถขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แบบมีเงื่อนไข ฉบับที่ 2 อายุ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (ล่วงหน้าภายใน 90 วันนับจากวันที่ใบอนุญาตฉบับที่ 1 หมดอายุ)

  

การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตฯ มีอายุ

 

ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

ให้ใชัรหัสผ่านที่ได้รับจากสภาเภสัชกรรม Login

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

เพื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-service

 

 

Link : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice

 

 

วิธีการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านระบบ E-service
ตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้

 

 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 080 285 8082