คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 311.1 (6/2564) วันที่ 6 มิถุนายน 2564