การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10
 

ขอเชิญชวนสมาชิกสภาเภสัชกรรม ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

   วิธีบัตรเลือกตั้ง (Paper vote) ลงคะแนนระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.

   วิธีออนไลน์ (E-voting) ลงคะแนนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.

   นับคะแนนเลือกตั้ง วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป