มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาฯ
 

สภาเภสัชกรรมประกาศ
รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 15 รูปแบบกิจกรรม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตฯ

สมาชิกสามารถยื่นคำขอรับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (สภ.46) ได้ผ่านระบบ E-service

โปรดศึกษารายละเอียดประกาศสภาเภสัชกรรม และ ขั้นตอนการยื่นคำขอให้เข้าใจ ก่อนยื่นคำขอ

E-service click : https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice