มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
ตารางบันทึกข้อมูลนิสิตนักศึกษา ของหลักสูตรที่ได้รับรองปริญญาจากสภาเภสัชกรรม
 

 

ไฟล์นี้เป็นไฟล์สำหรับให้คณะเภสัชศาสตร์บันทึกข้อมูลนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 , 4 และ 6  โดยใน 1 ไฟล์นี้ มี 3 หน้า

 

ท่านสามารถ Download Flie แนบท้ายนี้บันทึกข้อมูลและจัดส่งให้สภาเภสัชกรรมได้ที่ Email : pharthai@pharmacycouncil.org