การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
 

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพ


การบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่

 

จัดโดย

สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม

กำหนดการจัดประชุมฯ ประจำปี 2563

 

1.วันที่ 17 มกราคม 2563

รหัสกิจกรรม 0001-2-000-003-01-2563      

2.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสกิจกรรม 0001-2-000-004-02-2563

3.วันที่ 27 มีนาคม 2563

รหัสกิจกรรม 0001-2-000-005-03-2563

4.วันที่ 17 เมษายน 2563

รหัสกิจกรรม 0001-2-000-006-04-2563

5.วันที่ 15 พฤษภาคม 2563    

รหัสกิจกรรม 0001-2-000-035-05-2562

6.วันที่ 19 มิถุนายน 2563

รหัสกิจกรรม 0001-2-000-007-06-2563

7.วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

รหัสกิจกรรม 0001-2-000-008-07-2563      

8.วันที่ 21 สิงหาคม 2563

รหัสกิจกรรม 0001-2-000-009-08-2563

9.วันที่ 18 กันยายน 2563       

รหัสกิจกรรม 0001-2-000-010-09-2563

10.วันที่ 16 ตุลาคม 2563

รหัสกิจกรรม 0001-2-000-011-10-2563

11.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

รหัสกิจกรรมคือ 0001-2-000-012-11-2563

12.วันที่ 18 ธันวาคม 2563

รหัสกิจกรรมคือ 0001-2-000-013-12-2563

 

หลักการและเหตุผล

     สืบเนื่องจาก แนวทางปฏิบัติเพื่อขอใบรับอนุญาตขายยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “ร้านขายยาทุกร้าน เภสัชกรที่เป็นผู้ปฏิบัติการ จะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในการปรุงยาและขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการขอใบอนุญาตขายยา

     เพื่อเป็นการพัฒนา และเตรียมความพร้อมสำหรับเภสัชกรที่สนใจงานเภสัชกรรมชุมชน ได้เข้าใจถึงการให้บริการเภสัชกรรมชุมชนที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับตามข้อตกลง ในความร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรม กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการพัฒนาร้านยาคุณภาพ

สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จึงจัดหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน สำหรับเภสัชกรชุมชนยุคใหม่นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรได้เพิ่มความเข้าใจ ในการบริหารจัดการร้านยาด้วยระบบคุณภาพ เน้นแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยเชิงรุก ที่เป็นนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ  มีสุขภาวะที่ดีบนพื้นฐาของวิชาชีพ มาตรฐานร้านยา จรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในงานเภสัชกรรมชุมชนไทย

 

วัตถุประสงค์

      เพื่อให้มั่นใจว่า เภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านยา มีความพร้อม ที่จะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ และการให้การบริการเภสัชกรรมที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้จากการประชุม

     1. หนังสือรับรอง: ผู้เข้าประชุมตลอดเวลา
ที่จัดการประชุม และ มีผลการประเมินความรู้ที่ได้จากการเข้าประชุมว่า “ผ่าน” ตามหลักเกณฑ์ประเมิน จะได้รับ หนังสือรับรองการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในการปรุงยาและขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา จากสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยาฯ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตขายยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

     2. หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : ผู้เข้าประชุมตลอดเวลา และ ส่งแบบประเมินความรู้ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมต่อสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยาฯ จะได้ หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.00 หน่วยกิต

 

วัน เวลา สถานที่ประชุม และจำนวนที่รับสมัครฯ

วัน และเวลา: จำนวน 1 วัน เวลา 08.45-16.30 น.

 

สถานที่: ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10

ซ.สาธารณสุข 8 บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 

จำนวนที่รับสมัคร: เภสัชกรชุมชน เภสัชกรผู้สนใจ เภสัชกรที่เปิดร้านและผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยา รอบละ 60 คน

 

ค่าธรรมเนียมสมัครเข้าประชุมฯ : 1,000 บาท/ต่อคน

 

สนใจสมัครได้ที่ : สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 ซ.สาธารณสุข 8 บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 

หลักเกณฑ์การประชุมที่ผู้สมัครควรทราบ และปฏิบัติ:

1. การขอเลื่อนวันเข้าประชุม: ท่านสามารถแจ้งเลื่อนวันเข้าประชุมได้ ไม่เกิน 2 ครั้งนับจากครั้งที่ระบุในใบสมัคร โดยท่านต้องแจ้งวันที่ต้องการเลื่อนไปประชุมให้สำนักงานรับรองฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันจัดประชุม

2. การได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: สำนักงานรับรองฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่บันทึกหน่วยกิตฯ และไม่ออกหนังสือรับรองให้ กรณีดังต่อไปนี้

 2.1 ลงทะเบียนล่าช้า: หากท่านมาลงทะเบียน ภาคเช้า  ภายหลังเวลา 09.30 น. และ/หรือ ภาคบ่าย ภายหลังเวลา 14.00 น. และ/หรือ

 2.2 ไม่ส่งแบบประเมินผลการประชุม หรือส่งล่าช้า: ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าประชุมต้องส่งแบบประเมินผลการประชุมให้สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพฯ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม

Email: papc@pharmacycouncil.org

Website: http://papc.pharmacycouncil.org/