1363 1594 1552 1049 1389 1496 1316 1441 1152 1853 1340 1963 1445 1636 1837 1582 1739 1894 1537 1912 1897 1557 1672 1772 1904 1026 1011 1527 1231 1039 1516 1100 1130 1645 1300 1477 1684 1529 1226 1406 1377 1509 1894 1698 1899 1352 1280 1923 1807 1026 1880 1042 1096 1349 1523 1355 1177 1690 1685 1646 1932 1459 1746 1597 1419 1526 1646 1310 1419 1151 1908 1896 1630 1403 1691 1704 1900 1865 1542 1239 1961 1620 1334 1016 1759 1634 1344 1029 1156 1729 1241 1596 1429 1203 1181 1898 1900 1492 1010 pharmacycouncil.org
   
ขั้นตอนการขอรับรองปริญญา สำหรับผูัสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ชี้นำสังคม บนมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม เน้นการจัดการที่เป็นภาคีเครือข่าย

พันธกิจ
1.มีระบบการจัดการที่ดี เน้นประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
2.ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการในลักษณะภาคี เครือข่าย
3.มีระบบการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษา และแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
4.สร้างหลักประกันให้กับสังคมด้านมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์
5.สร้างหลักประกันด้านคุณภาพและจริยธรรม ของเภสัชกรที่เข้าสู่วิชาชีพ

 
คณะกรรมการศึกษาฯ - ระเบียบข้อบังคับ
ใหม่* ขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต่อสภาเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม 58/2560 เรื่อง ปรับปรุงแบบประเมินสถาบันฯ และ แบบเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรฯ_ปรับปรุง 21 พ.ย. 2560
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2561
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2558 เรื่องการรับรองปริญญาเภสัชศาสตร์จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างสถาบันในต่างประเทศ
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2558 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2558 เรื่องครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับการจัดการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับแก้ไข)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2558 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2561
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2561 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2561 เรื่อง แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ (กศภ.2 และ กศภ.4) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
คณะกรรมการศึกษาฯ - เอกสารดาวน์โหลด
ใหม่* กศภ.4 แบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
ใหม่* กศภ.3 แบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์
ใหม่* กศภ.1 แบบคำขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์
ใหม่* ขั้นตอนการขอรับรองปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ใหม่* การปรับปรุงแบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรฯ (21 พ.ย.2560)
ใหม่* กศภ.2 แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์_ปรับปรุง 21 พ.ย. 60
ใหม่* ตารางบันทึกข้อมูลนิสิตนักศึกษา ของหลักสูตรที่ได้รับรองปริญญาจากสภาเภสัชกรรม
แบบบันทึกข้อมูลอาจารย์ประจำสถาบัน
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม (Professional Pharmacy Practice) ของสภาเภสัชกรรม ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2549
คำขอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม