1881 1203 1256 1505 1381 1311 1401 1207 1148 1403 1528 1777 1848 1993 1537 1560 1899 1720 1228 1332 1990 1111 1520 1748 1376 1196 1395 1078 1434 1658 1333 1861 1171 1686 1076 1393 1625 1392 1739 1008 1852 1435 1102 1179 1975 1044 1861 1422 1941 1472 1766 1672 1649 1759 1372 1835 1658 1542 1271 1470 1011 1034 1411 1445 1032 1728 1073 1246 1116 1824 1793 1831 1149 1987 1302 1823 1642 1891 1957 1004 1996 1823 1290 1258 1660 1721 1603 1061 1551 1342 1117 1889 1252 1364 1932 1237 1133 1601 1955 pharmacycouncil.org
มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ใหม่* Logo 30 ปี สภาเภสัชกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
งานการศึกษา
แบบฟอร์มอื่น
   
ใหม่* รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ) รุ่นที่ 2-2566
ขั้นตอน การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ขั้นตอน การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านระบบ E-service
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)” รุ่นที่ 1
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566
สารจากนายกสภาเภสัชกรรม ถึงสมาชิก กรณี การรับรองโปรแกรมประยุกต์รองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
สมาชิกถาม สภาเภสัชกรรมตอบ กรณีการรับรอง โปรแกรมประยุกต์สำหรับบริการทางเภสัชกรรมทางไกล
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 3
ความเห็นสภาเภสัชกรรมเกี่ยวกับคำสั่งของศาลปกครองกลาง ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
จดหมายเปิดผนึกสภาเภสัชกรรม กรณีที่ปรากฎเป็นข่าวพาดพิงให้เข้าใจผิดว่า มีเภสัชกรเข้าไปมีส่วนพัวพันการกระทำความผิดฯ
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรม ให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2566
ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดอาการน้อย (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) รับยารักษาตามอาการ ณ ร้านยาใกล้บ้าน ดูแลให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร (14 ส.ค. 2565)
วิธีการเก็บหน่วยกิตชดเชย สำหรับผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปี ไม่่เป็นไปตามเกณฑ์ และ/หรือ หน่วยกิตรายปีไม่เป็นไปตามเกณฑ์
วิธีการเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีหน่วยกิตรายปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) ในรอบปีการศึกษาต่อเนื่องเดียวกัน
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาฯ
การขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในการอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเข้ารับการสอบความรู้เฉพาะรายรายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาตในกรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบภายในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง และไม่ดำเนินการเข้าศึกษาต่อเนื่องให้ค
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2564 เรื่อง การเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับสมาชิกสภาเภสัชกรรมที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป
คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สมรรถนะร่วม) พ.ศ. 2562
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย