มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/3/2566 เวลา 16.30 น. >> คำแนะนำการตรวจสอบรายชื่อ
1. การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
2. การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)” รุ่นที่ 1
ใหม่* ขั้นตอน การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ: เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ใหม่* วิธีการเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีหน่วยกิตรายปี ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (น้อยกว่า 10 หน่วยกิต) ในรอบปีการศึกษาต่อเนื่องเดียวกัน
ใหม่* รายชื่อผู้ลงทะเบียน “การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 3
ใหม่* วิธีการเก็บหน่วยกิตชดเชย สำหรับผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปี ไม่่เป็นไปตามเกณฑ์ และ/หรือ หน่วยกิตรายปีไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ใหม่* ขั้นตอน การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านระบบ E-service
ใหม่* การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง กรณีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบเกณฑ์
ใหม่* รายชื่อผู้ผ่านจัดการอบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” รุ่นที่ 3
ใหม่* รายชื่อผู้ผ่านจัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ : การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง รุ่นที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใหม่* ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ สปสช.