มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10  
 
ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยวิธีออนไลน์ (E-voting) ระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค.2564 เวลา 15.00 น., ลงคะแนนด้วยวิธีบัตรเลือกตั้ง (Paper vote) ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. -15 ต.ค.2564 เวลา 15.00 น.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20/10/2564 เวลา 16.30 น. >> คำแนะนำการตรวจสอบรายชื่อ
1. การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
2. การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)
3. ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตโดยใช้เลขที่บัตรประชาชน
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* ประกาศคะแนนสอบประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง ชุดวิชาบังคับ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
ใหม่* ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 14/2564 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)
ใหม่* รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร และสำหรับผู้ต่ออายุ
ใหม่* การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร โดย สภาเภสัชกรรม
ใหม่* การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)
ใหม่* ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 13/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
ใหม่* ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกคั้ง ที่ 12/2564 เรื่อง การดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ
ใหม่* สภาเภสัชกรรมสำรวจความต้องการรับวัคซีนสำหรับเภสัชศาสตรบัณฑิตที่มีรหัสสอบสภาเภสัชกรรม
ใหม่* สภาเภสัชกรรมสำรวจความต้องการรับวัคซีน สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคน
ข่าวผลการประชุม
ใหม่* คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 314 (10/2564) วันที่ 20 กันยายน 2564
ใหม่* คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 313 (9/2564) วันที่ 16 สิงหาคม 2564
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 312 (8/2564) วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 311 (7/2564) วันที่ 26 มิถุนายน 2564
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 311.1 (6/2564) วันที่ 6 มิถุนายน 2564
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 310 (5/2564) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 309 (4/2564) วันที่ 19 เมษายน 2564
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 308 (3/2564) วันที่ 15 มีนาคม 2564
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 307 (2/2564) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 306 (1/2564) วันที่ 18 มกราคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใหม่* ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย (เป็นหลักสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ใหม่* การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบ Admission ของสาขาวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร